9. НАГЛЯДОВА РАДА.

   9.1. Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді, а також контроль за виконанням Статуту, рішень Конференції Фонду, дотриманням статутних положень посадовими особами Фонду, його структурних підрозділів, фінансово-господарською діяльністю Фонду здійснюється Наглядовою Радою, яка обирається Конференцією Фонду і їй підзвітна.
   9.2. Порядок утворення, діяльності Наглядової Ради та її кількісний склад визначаються Положенням про Наглядову Раду, яке затверджується Конференцією Фонду.
   9.3. Перевірки проводяться Наглядовою Радою за дорученням Конференції Фонду або з її власної ініціативи.
   9.4. На вимогу Наглядової Ради їй повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення службових осіб Фонду.
   9.5. Наглядова Рада доповідає про результати проведених нею перевірок Конференції Фонду.
   9.6. Члени Наглядової Ради вправі брати участь у засіданнях Конференції з правом дорадчого голосу.
   9.7. Наглядова Рада складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Наглядової Ради Конференція Фонду не вправі затверджувати цей баланс.
   9.8. Наглядова Рада може вимагати позачергового скликання Конференції Фонду у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Фонду або виявлення зловживань службовими посадовими особами Фонду.

назад | головна | довідка | статут | діяльність | статистика | вперед