8. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ФОНДУ

   8.1. Виконавчим органом, що здійснює керівництво діяльністю Фонду в період між скликанням Конференції, є Правління, яке очолює Президент. Правління проводить свої засідання раз в три місяці. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 його членів.
   8.2. Члени Правління, за винятком Президента, не одержують заробітної плати за свою роботу в цьому органі.
   8.3. Члени Правління в кількості 4 осіб та Президент, який також є членом Правління, обираються Конференцією Фонду терміном на 5 років з числа членів Фонду.
   8.4. До компетенції Правління відносяться такі питання:
   8.4.1. визначення часу, місця та порядку денного Конференції Фонду;
   8.4.2. виконання рішень Конференції, що належать до його компетенції;
   8.4.3. здійснення загального керівництва діяльністю Фонду в період між проведенням Конференції;
   8.4.4. позачергове скликання Конференції Фонду або за своєю ініціативою, або на вимогу Наглядової Ради, або не менше, ніж 1/3 від загальної кількості членів Фонду;
   8.4.5. призначення координаторів представництв Фонду з подальшим затвердженням їх на конференції; підтвердження про створення відділень Фонду, затвердження Положення про них;
   8.4.6. заслуховування та затвердження звітів керівників відділень, координаторів представництв Фонду;
   8.4.7. визначення пріоритетності проектів і програм Фонду;
   8.4.8. здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;
   8.4.9. затвердження Положення про Виконавчу дирекцію та призначення виконавчого директора;
   8.4.10. прийняття рішень про створення та припинення діяльності філій, відділень та представництв, затвердження Положень про них.
   8.4.11. встановлення видів, розмірів і напрямків використання засобів і майна Фонду;
   8.4.12. прийняття до складу членів Фонду;
   8.4.13. визначення розміру вступного внеску;
   8.4.14. фінансування поточної діяльності Фонду;
   8.4.15. надання Наглядовій Раді за її вимогою необхідної інформації про діяльність Фонду;
   8.4.16. внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту та інших установчих документів Фонду;
   8.4.17. скликання позачергової Конференції Фонду в разі відмови Президента від скликання;
   8.4.18. здійснення інших функцій, які не належать до виключної компетенції Конференції.
   8.5. Усі рішення Правління приймаються на його засіданнях простою більшістю голосів і оформляються у вигляді протоколів.
   8.6. Президент є вищою посадовою особою Фонду, обирається Конференцією, якщо за це проголосувало щонайменше 2/3 членів від загальної кількості присутніх, підзвітний Конференції і несе відповідальність перед нею за виконання покладених на нього функцій.
   Президент без довіреності діє від імені Фонду, представляє Фонд у відносинах з юридичними та фізичними особами, в тому числі з органами державної влади та місцевого самоврядування.
   Президент може приймати рішення з усіх питань, які не віднесені до компетенції Конференції.
   8.7. До компетенції Президента Фонду належать такі питання:
   8.7.1. представництво Фонду у взаємовідносинах з державними та іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном;
   8.7.2. укладення без доручення угод та здійснення інших юридичних актів від імені Фонду;
   8.7.3. затвердження балансів, річних звітів, кошторисів доходів і видатків, планів діяльності та інших документів Фонду;
   8.7.4. право підпису фінансових документів, як першої особи Фонду; відкриття рахунків у банківських установах;
   8.7.5. внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту Фонду;
   8.7.6. затвердження поданого Виконавчою дирекцією кошторису витрат на діяльність Фонду відповідно до п.4.5. цього Статуту.
   8.8. Для забезпечення поточної діяльності благодійної організації призначається, адміністративно-виконавчий орган - Виконавча дирекція на чолі з виконавчим директором. Виконавча дирекція діє на підставі Положення про Виконавчу дирекцію, яке затверджує Правління. Виконавчий директор: в межах наданих йому Правлінням повноважень:
      • здійснює оперативне керівництво роботою Фонду;
      • організовує роботу персоналу Фонду;
      • приймає на роботу і звільняє штатних працівників Виконавчої дирекції Фонду;
      • здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Правління.

назад | головна | довідка | статут | діяльність | статистика | вперед