7. КОНФЕРЕНЦІЯ

   7.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори членів Фонду (далі по тексту -Конференція). Конференція правомочна приймати рішення з усіх питань діяльності Фонду. Конференція скликається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Час, місце проведення, норму представництва та порядок обрання делегатів Конференції встановлюється Правлінням Фонду.
   7.2. Порядок денний Конференції визначається в рішенні Правління Фонду про скликання Конференції.
   7.3. Позачергове скликання Конференції для вирішення термінових питань можливе або за рішенням Правління за своєю ініціативою, або на вимогу Наглядової Ради, або не менш як 1/3 членів Фонду. У пропозиції повинен бути чітко визначений порядок денний позачергової Конференції. Позачергова Конференція може бути скликана в будь-який час.
   7.4. Про час та місце проведення Конференції члени Фонду мають бути повідомлені в письмовій формі Президентом Фонду не пізніше, ніж за 14 днів до її проведення.
   7.5. Рішення Конференції Фонду мають силу в разі присутності не менш як 2/3 від загальної кількості членів Фонду. Кожен член Фонду має один голос.
   7.6. До компетенції Конференції належать такі питання:
   7.6.1. визначення основних напрямків діяльності Фонду, затвердження благодійних програм, які є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду, та планів, звітів про їх виконання;
   7.6.2. затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього;
   7.6.3. вибори Президента Фонду, членів Правління та Наглядової Ради терміном на 5 років та їх відкликання;
   7.6.4. затвердження Положення про Наглядову Раду;
   7.6.5. затвердження керівників відділень та координаторів представництв Фонду;
   7.6.6. заслуховування, обговорення і затвердження звітів Президента, Правління;
   7.6.7. заслуховування, обговорення і затвердження звітів та висновків Наглядової Ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду;
   7.6.8. прийнятття рішення про припинення діяльності, ліквідацію, реорганізацію Фонду; вжиття заходів пов'язаних з цим;
   7.6.9. реалізація права власності на кошти та майно Фонду;
   7.6.10. визначення основних напрямків діяльності Фонду;
   7.6.11. затвердження рішення Правління про виключення з членів (учасників) Фонду;
   7.6.12. затвердження зразків печатки, символіки та атрибутики Фонду;
   7.6.13. інші питання статутної діяльності Фонду.
   7.7. Конференція вправі в установленому порядку приймати рішення про передачу частини своїх повноважень іншому органу або посадовій особі. Повноваження, передбачені п.п.7.6.1-8 належать до виключної компетенції Конференції і не можуть бути передані іншим органам Фонду.
   7.8. Всі рішення Конференції оформлюються у вигляді протоколів і приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх, за винятком питань про внесення змін до статуту, відчуження майна на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Фонду, та про ліквідацію Фонду приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлене законом.

назад | головна | довідка | статут | діяльність | статистика | вперед