5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ВИБУТТЯ ІЗ ФОНДУ

   5.1. Членами (учасниками) Фонду є його засновники та інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Фонду в установленому цим Статутом порядку.
   5.2. Членами Фонду можуть бути громадяни України, громадяни іноземних держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також учасниками - юридичні особи, які підтримують мету та завдання Фонду, визнають цей Статут, виконують рішення органів Фонду, надають матеріальну підтримку Фонду або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Фонду.
   5.3. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та учасниками Фонду.
   5.4. Засновники та члени (учасники) Фонду мають рівні права. Учасники Фонду - юридичні особи - діють через своїх повноважних представників.
   5.5. Члени (учасники) Фонду в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, мають право:
   5.5.1. брати участь в управлінні справами Фонду, в тому числі шляхом обговорення, голосування та прийняття рішень з усіх питань його діяльності;
   5.5.2. обирати і бути обраними до керівних органів Фонду, брати участь в їх роботі, в інших структурних осередках та в заходах, що проводяться Фондом;
   5.5.3. вносити пропозиції на розгляд вищого органу та інших органів Фонду;
   5.5.4. отримувати будь-яку інформацію, що стосується діяльності Фонду, стану майна, доходів та витрат;
   5.5.5. добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви, поданої до Конференції
   5.5.6. брати участь у діяльності інших добровільних об'єднань без згоди Фонду.
   Члени (учасники) Фонду користуються іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Фонду.
   5.6. Члени (учасники) Фонду зобов'язані:
   5.6.1. дотримуватись цього Статуту і виконувати рішення Загальних зборів членів Фонду;
   5.6.2. виконувати свої зобов'язання перед Фондом, в тому числі пов'язані з майновою участю;
   5.6.3. не допускати дій, які наносять Фонду моральну та матеріальну шкоду;
   5.6.4. подавати допомогу у пропагуванні і досягненні його цілей і завдань;
   5.6.5. нести інші обов'язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.
   5.7. Розміри вступних та членських внесків, порядок їх сплати визначається Положенням про порядок сплати вступних та членських внесків, що затверджується Правлінням.
   5.8. Члени (учасники) вступають та вибувають з Фонду шляхом подачі заяви чи рішення колективу установи, підприємства, організації про вступ чи вихід з Фонду на розгляд керівного органу відділення Фонду, а при відсутності його безпосередньо до Правління Фонду. Заява має бути розглянута Правлінням в місячний термін.
   5.9. Прийняття до складу членів Фонду здійснюється за умови:
      - визнання положень Статуту Фонду;
      - визнання цілей Фонду;
      - сприяння діяльності Фонду;
      - сплати вступного внеску в розмірі, що визначається Правлінням Фонду.
   5.10. Член Фонду, який порушує статутні вимоги, перешкоджає своїми діями виконанню Фондом статутних завдань, може бути виключений зі складу членів Фонду за мотивованим рішенням Правління Фонду, що затверджується Конференцією з обов'язковим письмовим повідомленням цього члена Фонду. При прийнятті цього рішення Загальними зборами членів Фонду такий член у голосуванні участі не бере.

назад | головна | довідка | статут | діяльність | статистика | вперед