3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФОНДУ

   3.1. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців".
   3.2. Фонд має відокремлене майно, самостійний баланс, інші рахунки в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням; може мати бланки, символіку та іншу атрибутику, емблему та прапор (вимпел), а для членів Фонду - нагрудний значок, зразки яких затверджуються Конференцією. Символіка реєструється в установленому законом порядку.
   3.3. Для здійснення своїх статутних завдань Фонд в установленому порядку має право:
   а) самостійно вирішувати питання щодо надання благодійної допомоги, використовувати за призначенням цільові пожертви, що надаються благодійниками на реалізацію благодійницьких програм, відповідно до умов надання цих пожертв;
   б) створювати у відповідності із законодавством України та інших країн свої відділення, філії та представництва на території України та цих країн;
   в) входити до складу союзів, спілок, асоціацій та інших об'єднань, що створюються на добровільних засадах і сприяють виконанню статутних завдань Фонду;
   г) здійснювати обмін інформацією і спеціалістами з відповідними структурами зарубіжних країн;
   д) проводити благодійні масові заходи, лотереї, аукціони;
   е) організовувати збір благодійних пожертв та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
   є) самостійно визначати форму, обсяг, об'єкти та суб'єкти благодійницької допомоги;
   ж) відкривати рахунки в установах банків;
   з) засновувати засоби масової інформації, підприємства й організації;
   і) бути членом інших благодійницьких організацій;
   ї) мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України, та популяризувати свою назву й символіку;
   й) набувати майнові та немайнові права, бути позивачем, відповідачем чи третьою особою в суді (арбітражному та третейському суді), мати інші права згідно з чинним законодавством України;
   к) ідейно, організаційно та матеріально підгримувати інші благодійні організації, надавати допомогу в їх створенні.
   3.4. З метою виконання своїх статутних завдань і поставленої мети, Фонд може створювати госпрозрахункові підприємства, установи й організації зі статусом юридичної особи, в порядку, встановленому чинним законодавством.
   Створені Фондом підприємства, установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених законодавством.
   3.5. Члени фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду, а він не відповідає за зобов'язаннями своїх членів.
   3.6. Фонд веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції відповідно до чинного законодавства України.
   3.7. Фонд користується іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.
   3.8. Філії, відділення та представництва Фонду як на території України, так і за її межами повинні легалізувати свою діяльність у відповідності з вимогами законодавства країни свого розташування і здійснювати свою діяльність відповідно до Положень, які затверджуються Правлінням Фонду.
   3.9. Відділення, філії, представництва Фонду, створені на території України, реєструються в органах юстиції на місцях. Відділення після реєстрації набуває статус юридичної особи. Відділення діють на підставі своїх положень які приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Правлінням Фонду. Положення не повинно суперечити Статуту Фонду. Філії та представництва Фонду реєструються в органам юстиції на місцях без надання статусу юридичної особи.

назад | головна | довідка | статут | діяльність | статистика | вперед