2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

   2.1. Фонд створено з метою акумуляції коштів для надання фінансової підтримки відродженню освітньо-культурної спадщини Києво-Могилянської Академії на її історичній території та для здійснення заходів щодо подальшого розвитку Академії у статусі Національного університету "Києво-Могилянська Академія" (далі-університет), а також для фінансування іншої благодійної діяльності фонду.
   2.2. Основними напрямками діяльності та завданнями Фонду є:
   2.2.1. сприяння розвитку освіти та науки, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вченим, студентам, вчителям, учням;
   2.2.2. сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступних для всіх верств населення, особливо малозабезпечених; сприяння розвитку культурних цінностей та мистецтва;
   2.2.3. надання допомоги талановитій творчій молоді;
   2.2.4. сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історичного культурного середовища, пам'яток історії і культури, місць поховань видатних представників українського народу;
   2.2.5. надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової інформації інформаційної інфраструктури,
   2.3. Для виконання статутних завдань Фонд в установленому законом порядку:
   2.3.1. популяризує діяльність Фонду, поширюючи інформацію та пропагуючи свої ідеї та цілі для залучення благодійних внесків, а також для розширення географії діяльності Фонду;
   2.3.2. бере участь у прийомі та безплатному розповсюдженні матеріальної, фінансової гуманітарної, технічної та іншої допомоги;
   2.3.3. сприяє організації курсів, семінарів, шкіл по вивченню іноземних мов, основ бізнесу ринкових відносин і т.ін.;
   2.3.4. організує програми культурного обміну між Україною та іншими країнами;
   2.3.5. видає в установленому чинним законодавством порядку на неприбуткових засадах поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відеоносіях та продає книги, брошури, іншу друковану продукцію (в т.ч. наукову та навчально-освітню продукцію на електронних та аудіо-, відеоносіях), яка пропагує принципи та ідеї, для відродження яких створено Фонд, і які тісно пов’язані з його основною діяльністю, за цінами, нижчими від звичайних або регульованими державою;
   2.3.6. сприяє науково-методичним розробкам, збору та безплатному поширенню інформації стосовно підтримки освіти, культури та науки; сприяє організації вступного тестування до НаУКМА;
   2.3.7. здійснює підготовку, фінансову підтримку та сприяє проведенню нарад, семінарів конференцій тощо з питань освіти, науки та культури;
   2.3.8. представляє законні інтереси членів Фонду у державних, громадських та інших організаціях;
   2.3.9. сприяє навчанню бажаючих (груп, громад, колективів, осіб тощо) за існуючими затвердженими навчальними програмами;
   2.3.10. залучає в установленому порядку фінансові кошти від фізичних та юридичних осіб для виконання статутних завдань;
   2.3.11. проводить організацію та бере участь у проведенні та фінансовій підтримці національних та міжнародних культурних заходів;
   2.3.12. засновує засоби масової інформації;
   2.3.13. вступає в міжнародні контакти з неурядовими організаціями, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать статутним цілям Фонду з метою різнобічного співробітництва у сфері освіти, культури, науки та спільного проведення конференцій, симпозіумів, семінарів тощо;
   2.3.14. надає фінансову допомогу співробітникам і студентам Національного Університету "Києво-Могилянська академія" в оплаті відряджень до зарубіжних країн для навчання, стажування та дослідницької роботи, вивчення досвіду в центрах освіти, культури та науки;
   2.3.15. надає матеріальну допомогу і гранти обдарованим студентам;
   2.3.16. надає матеріальну підтримку талановитим молодим вченим та спеціалістам Університету;
   2.3.17. сприяє відтворенню, реставрації та ремонту споруд і будівель, які є пам'ятками історії та культури, а також матеріально-технічної бази університету в цілому;
   2.3.18. матеріально підтримує роботи вчених, що досліджують спадщину Києво-Могилянської Академії, та сприяє виданню наукових праць з цих питань;
   2.3.19. сприяє фінансуванню та розробці новітніх програм, спрямованих на забезпечення високого рівня навчальних дисциплін та виховання різнобічно освічених молодих спеціалістів;
   2.3.20. співпрацює з українськими громадськими організаціями, осередками культури освіти та науки, а також з відповідними організаціями, центрами, фондами і приватними інституціями зарубіжних країн;
   2.3.21. сприяє створенню центрів української культури та освіти за кордоном, виступає виконавцем цільових благодійних програм, грантів, внесків;
   2.4. Фонд здійснює свою благодійну діяльність у таких формах:
      поворотна фінансова допомога;
      благодійна діяльність у формі ендавменту;
      одноразова фінансова, матеріальна та інша допомога;
      систематична фінансова, матеріальна та інша допомога;
      допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
      дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності Фонду;
      подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
      прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;
      фінансування конкретних цільових програм, що випливають із завдань Фонду;
      дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
      інших заходів, не заборонених Законом.
   2.5. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.
   2.6. Загальними зборами членів Фонду приймається благодійна програма Фонду, яка є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду. На фінансування благодійних програм використовується вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств та організацій, які перебувають у власності Фонду, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов'язаних з функціонуванням Фонду. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.
   2.7. Фонд здійснює міжнародну благодійну діяльність відповідно до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та надає благодійну допомогу, що не суперечить законодавству.

назад | головна | довідка | статут | діяльність | статистика | вперед